MIMO雷达DOA估计方法分析
王艳苹, 张志斌, 陈娟, 杨晓玉
Analysis of the Estimation of DOA for the MIMO Radar
WANG Yan-Peng, ZHANG Zhi-Bin, CHEN Juan, YANG Xiao-Yu
. 2010, (3): 76 .