Research Progress of Surface Electromyography Signal Classifier Based on Artificial Neural Network
ZHOU Xiaobo,ZOU Renling,LU Xuhua,WANG Haibin,ZHANG Junxiang
Electronic Science and Technology . 2021, (2): 62 -67 .  DOI: 10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2021.02.011