Experimental Study on Parameters Optimization of Magnetostrictive Sensor Backing Layer
JIANG Yinfang,HU Huajian,Guo Yongqiang,WU Bo
Electronic Science and Technology . 2021, (2): 68 -73 .  DOI: 10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2021.02.012