Research Progress of Medical Image Segmentation Based on Deep Learning
YAN Chao,SUN Zhanquan,TIAN Engang,ZHAO Yangyang,FAN Xiaoyan
Electronic Science and Technology . 2021, (2): 7 -11 .  DOI: 10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2021.02.002