Control Parameter Optimization of Cascaded H-Bridge Power Electronic Transformer
GAO Shang,YAO Lei,LI Yang,LI Ruixin
Electronic Science and Technology . 2021, (11): 75 -80 .  DOI: 10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2021.11.012