MSE-OFDM系统的频偏和信道估计
田斌1;李远英1;王现斌2;易克初1;张卫东3
Frequency offset and channel estimation in the MSE-OFDM system
TIAN Bin1;LI Yuan-ying1;WANG Xian-bin2; YI Ke-chu1;ZHANG Wei-dong3
J4 . 2007, (2): 170 -174 .