MIMO系统中改进的粒子滤波解调算法

郑贱平;白宝明;王新梅
Improved particle filters for MIMO demodulation
ZHENG Jian-ping;BAI Bao-ming;WANG Xin-mei
J4 . 2008, (2): 237 -241 .